HISTORIE SPOLKU

Z historie ZO ČSCH Ostopovice

 

    Organizované chovatelství v Ostopovicích má již více než osmdesátiletou tradici.Původní název ,,Spolek pro chov drobného hospodářského zvířectva pro Ostopovice a okolí se sídlem v Ostopovicích" a vznikla v počátcích rozvoje našeho státu.

 

    V prvním republikovém sboru posuzovatelů byl i náš člen Petr Veselý.Tato činnost byla přerušena okupací.Stávající organizace vznikla v roce 1964 z iniciativy Petra Krajpla staršího, který byl také prvním předsedou.Další předsedové byli ing Stanislav Procházka, Stanislav Vaníček, Leoš Polcar, Jiří Šauer a Jaroslav Trávníček, který je ve funkci doposud.

    Organizace byla vždy aktivní, v sedmdesátých letech minulého století měla i 70 členů - místních i okolních obcí.V té době byla dána do provozu u paní Dudové líheň kuřat, kde se nalíhlo v některé sezoně i 10 000 ks drůbeže.Většina členů proto mohla mít i rozmnožovací chovy a tím také kvalitní drůbež.

Od roku 1969 jsou každoročně v září pořádány výstavy drobného zvířectva.

   Z iniciativy ZO Ostopovice byla v roce 1984 ustanovena družba organizací, jež v současnosti sdružuje ZO Ivančice, Ořechov, Veverské Knínice a Ostopovice.V rámci této družby jsou konány soutěžní výstavy se čtyřletým cyklem, během něhož se vystřídají všechny družby v pořadatelství, soutěž se vyhodnotí a začne nový, čtyřletý běh.

 

 

Založení

Žádost o zřízení spolku byla podána 25.září 1925 na Okresní politickou správu v Brně, podepsaní prosí tímto okresní politickou správu o povolení k založení spolku pro chov drobného zvířectva hospodářského pro Ostopovice a okolí se sídlem v Ostopovicích. Přibyly podpisy předsedy a jednatele.

Během října 1925 byl spolek povolen , účetní kniha vedena od 10.10.1925.

 

Stav roku 1925

Předseda – Petr Veselý (železniční úředník)

Místopředseda – František Obrovský

Jednatel – Antonín Janda

Pokladník – František Konečný

 

Stav roku 1926

Předseda – Petr Veselý

Místopředseda –

Jednatel – Tomáš Šmíd

Pokladník – Karel Pavlásek

 

V tomto roce pořádal spolek asi jedinou výstavu. Prodány byly vstupenky 25 ks á 1,50 Kč a 275 ks á 3,00 Kč. Výstavy se účastnily spolky Ořechov, Sokolnice, Troubsko - dle účetní knihy zaplatili klecné. Zajímavé je, že tenkrát museli zaplatit daň ze zábavy a daň ze vstupenek. Takže výstava skončila v mínusu o 67,40 Kč. Dále ještě spolek pořádal ples 8.1.1927 a věneček 9.1.1927 , se schodkem 518,89 Kč. Dále byl spolek členem Zemského svazu chovatelů drobného hospodářsky užitečného zvířectva na Moravě sídlem v Brně, který byl založen 1.8.1926 a činnost ukončil v roce 1943 .

 

V roce 1927 sdružoval 30 organizací s 4000 členy.

Odbornosti byli - drůbež, králíci, holubi, brav a organizoval se odbor včelařský a odbor pro chov bource morušového. Předsedou byl profesor Antonín Hrůza, který působil na veterině (škole) v Brně. Také vydával časopis, který byl časopisem zemského svazu s názvem "Chovatelské besedy" vycházel od roku 1926 do roku 1931. Každý spolek musel odebírat na 20 členů jeden výtisk. Šekový lístek - příspěvky + časopis (1929). Ostopovický spolek dával v roce 1926 inzerát s výstavou do časopisu (pouze zápis o platbě v účetní knize). V Chovatelských besedách uveřejněn nebyl. V roce 1926 vycházel v Brně také časopis "Drobné zvířectvo", který se v roce 1927 sloučil s "Chovatelskými besedami", ale tento se nachází pouze ve vědecké knihovně v Olomouci .

 

K době trvání spolku :

Oficiálně spolek fungoval od 1925 do 1933, ale v seznamu spolků uveřejněném v Chovatelských besedách je spolek napsán v roce 1930 (chov.besedy č.8 1930) a v roce 1931 už ne. Mohl fungovat nezávisle na Zemském svazu i když z dokumentů je zřejmé že v roce 1933 p. Veselý urguje ukončení činnosti spolku u Pol. Správy. Také v roce 1931 vznikla nějaká celorepubliková organizace, proto také prof. Hrůza ukončil vydávání časopisu Chovatelské besedy.

 

Zajimavosti :

 

Na dnešní dobu nezvyklá výstava koz proběhla v Blažovicích 19-20.5.1929

 

Výstava 3.-5.července 1929 Sokolnice

Ze starých přihlášek je patrno, že vystavovaná zvířata se mohla posílat i vlakem a zpět byla posílána na náklady spolku, který pořádal výstavu a další zajimavosti. Z Chov. Besedy Ořechov 1930 měl 30 členů, pořádali ročně 12 schůzí členských, 4 výborové a jednu výstavu. V "Chovatelských besedách" se podařilo nalézt jen jednu zmínku o Ostopovickém spolku, větší úspěch se dostavil v MZA v Brně kde se podařilo nalézt například žádost o povolení spolku, žádost (urgenci) o zrušení spolku, povolení a zrušení spolku,stanovy. Dále zřízení a zrušení Zemského svazu.

TOPlist